Invalidní důchod_info

8.5.2019

Invalidního důchod může potkat kohokoliv?! – máme dostatečné informace?

Práceschopní lidé zpravidla dopředu nepřemýšlejí o situacích, kdy by nemohli chodit do práce a tak nejsou dopředu připraveni. Zde 10 nejčastějších otázek a odpovědí; jak se rychle zorientovat, kde a o co žádat a na co existuje nárok?!

1. Jsem uznán invalidním, mám automaticky nárok na invalidní důchod?
Toto není pravda. Na invalidní důchod nemáte automatický nárok. Vznik invalidity je samozřejmě prvním krokem pro přiznání důchodu. Další podmínkou ale je získání potřebné doby pojištění stanovené zákonem o důchodovém pojištění. Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje jedině v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, případně pokud se jedná o tzv. invaliditu z mládí. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:
• Do 20 let méně než jeden rok,
• od 20 let do 22 let jeden rok,
• od 22 let do 24 let dva roky,
• od 24 let do 26 let tři roky,
• od 26 let do 28 let čtyři roky,
• nad 28 let pět roků.
2. Co když mi nebyl uznán invalidní důchod, přestože jsem invalidní?
Pokud vám nebyl uznán invalidní důchod, protože jste nesplnili potřebnou dobu pojištění, budete se muset obrátit na pracoviště Úřadu práce ČR. A poptat se, na jaké dávky státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi byste měli nárok.
3. Jsem rok na nemocenské, mám tedy nárok na invalidní důchod?
Zahájení řízení o přiznání invalidního důchodu začíná až na vaši žádost. Tu s vámi sepíší na OSSZ. Pokud jste v takovém stavu, že nemůžete žádost sami podat, udělá to za vás zástupce na základě udělení plné moci či rodinní příslušníci. Těm bude stačit písemný souhlas a potvrzení ošetřujícího lékaře, že nejste schopni podat žádost sami.
4. Existuje částečný a plný invalidní důchod?
„Toto již neplatí. Od 1. 1. 2010 zákon o důchodovém pojištění termíny plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod nezná. Namísto těchto dvou dávek byla zavedena dávka pouze jedna, a to invalidní důchod. V závislosti na zjištěném stupni invalidity se invalidní důchod nyní rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti pojištěnce (pokles o 35 procent až 49 procent znamená invaliditu prvního stupně, o 50 procent až o 69 procent invaliditu druhého stupně a o 70 procent a více pak invaliditu třetího stupně).
5. Mladí lidé mají nízké invalidní důchody, protože mají krátkou délku doby pojištění.
To také není pravda. Mladí lidé jsou v tomto případě zákonem „chráněni“. Invalidní důchod se (stejně jako jiné druhy důchodů) skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná (bez ohledu na stupeň invalidity) a v letošním roce (2019) činí 3 270 korun. Procentní výměra invalidního důchodu je individuální a závisí na délce doby pojištění, příjmech dosahovaných před vznikem invalidity a na uznaném stupni invalidity. K době pojištění získané do vzniku invalidity se navíc přičítá i tzv. dopočtená doba, což je zjednodušeně řečeno doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku, kterou by hypoteticky mohl člověk odpracovat, pokud by se nestal invalidním.
6. Započítává se doba invalidního důchodu do nároku na ten starobní?
Ano, ale ne vždy. Pro nárok i výši starobního důchodu se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (před 1. 1. 2010 plného invalidního důchodu). Lidem, kteří při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního či druhého stupně nepracují, lze proto doporučit zaevidovat se na úřadu práce, který bude nápomocen při zprostředkování vhodného zaměstnání či rekvalifikace. Výhodou je také to, že doba evidence u úřadu práce se v určitém stanoveném rozsahu započítává pro budoucí starobní důchod. Další možností je dobrovolně si platit důchodové pojištění.
7. Když je mi invalidní důchod přiznán, mám jej navždy?
Ne vždy dostane člověk invalidní důchod doživotně. Záleží na tom, jak se bude vyvíjet jeho zdravotní stav. To platí jak v případech, kdy se zdravotní stav zlepší, ale i když se zhorší. V tomto případě si můžete požádat o přezkoumání a výše invalidního důchodu vám může být změněna.
8. Mohu při pobírání invalidního důchodu pracovat?
V tomto případě zákon nestanovuje žádná omezení. Pokud máte možnosti a schopnosti si přivydělat, můžete to s klidným srdcem udělat. Nehrozí vám třeba odebrání invalidního důchodu. Zákon dokonce předpokládá, že lidé s invaliditou prvního a druhého stupně tak učiní.
9. Mohu pobírat starobní i invalidní důchod zároveň?
Ve chvíli, kdy začnete pobírat starobní důchod, samozřejmě ztrácíte nárok na ten invalidní. Invalidní důchod je automaticky změněn na starobní v 65 letech věku.
10. Pokud se stanoveným stupněm invalidity či výší invalidního důchodu nesouhlasíte, můžete se odvolat?
„Ano, tato možnost existuje. Proti samotnému posudku o uznání/neuznání stupně invalidity není možné podat samostatné odvolání (posudek je základním podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o invalidní důchod). Teprve poté, kdy člověk obdrží rozhodnutí o invalidním důchodu, může podat proti němu námitky (jedná se o opravný prostředek v agendě důchodového pojištění), a to písemně do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Při nesouhlasu s výsledkem námitkového řízení je možné podat soudní žalobu,“ uvádí ČSSZ.


Konzultaci možnosti připojištění si rizika invalidity – eliminujeme propad příjmů: Kontakt 🙂 ZDE

Zdroj: článek


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *