Nárok na předčasný důchod

20.3.2019

Odejít do důchodu několik let předtím, než dosáhnete důchodového věku lze. Musíte ale splnit zákonem dané podmínky. Pozor, tzv. předčasný starobní důchod vám bude výrazně krácen.

Kdy je možné o předčasný důchod požádat
Maximální doba, o kterou můžete odejít do důchodu dříve, závisí na důchodovém věku. „Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku,“ uvádí zákon o důchodovém pojištění.
Jak se krátí výše předčasného důchodu
Předčasný starobní důchod se trvale krátí, přičemž výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku.Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o: * 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, * 1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne, * 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne. Pokud vám bude předčasný starobní důchod přiznán, počítejte s tím, že tím ztrácíte nárok na řádný starobní důchod. Není tedy možné, aby se ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku, váš předčasný starobní důchod změnil na standardní starobní důchod.
Jak je to s přivýdělkem při pobírání předčasného důchodu
Pokud budete pobírat předčasný starobní důchod, nemůžete až do doby, kdy dosáhnete důchodového věku, standardně pracovat či podnikat. Můžete si ale přivydělat. Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku totiž nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Patří mezi ně: * tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje tři tisíce korun měsíčně, * činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 tisíc korun, * výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což v roce 2019 činí rozhodná částka 78 476 korun). Jakmile dosáhnete důchodového věku, omezení v případě přivýdělku padají a vztahují se na vás stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. Můžete tedy vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tedy podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou. Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání můžete požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 procenta výpočtového základu. Pobírání předčasného starobního důchodu můžete ještě před dosažením důchodového věku přerušit, pokud nastoupíte do zaměstnání a z vaší mzdy či platu je odváděno pojistné na důchodové pojištění. Vaší povinností je o této skutečnosti informovat do osmi dnů ČSSZ, která je ze zákona povinna výplatu předčasného starobního důchodu zastavit. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku vám bude na základě žádosti výplata důchodu opět obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu se vám pak zvýší s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání tohoto důchodu bez jeho pobírání odpracovali.
Příklad:
Muž, narozený 1. 12. 1958 – důchodového věku 63 let a 10 měsíců dosáhne 1. 10. 2022. K 17. 10. 2019 – o bezmála tři roky dříve – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků). * K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 x 1,5 %). Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. * Za 1080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5 % = 14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 48,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 7776 Kč (48,6 % z 16 000 Kč). * Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3270 Kč. * Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 11 046 Kč (7776 + 3270). POZOR: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o 3 roky (tj. o 1096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 % za 13 započatých 90denních úseků.

Na starobní PENZI si lze naspořit či do-spořit i prostřednictvím státem podporovaného doplňkového penzijného spoření :), informace ZDE klikni 🙂


Zdroj: článku


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *